Other Articles

Other Articles


图像与灵应:宋代佛教和道教绘画艺术#############

2015

click image to view article

“Tu xiangyu lingying: Songdai fojiao he daojiao huihua yishu”  图像与灵应:宋代佛教和道教绘画艺术 (a Chinese translation of “Imagining Efficacy: The Common Ground between Buddhist and Daoist Pictorial Art in Song China” published in Orientations 2005). Translated by Yang Xinyue 杨新越. Meicheng zai jiu 美成在久 2 (2015): 63-69.

媒介转换与模件构造——宋代中国《法华经》雕版扉画

2018

click image to view article

“Meijie zhuanhuan yu mojian gouzao: Songdai Zhongguo Fahuajing diaoban feihua” 媒介转换与模件构造——宋代中国《法华经》雕版扉画. In Niu Kecheng 牛克诚et al. eds., Haiwai Zhongguo yishushiyanjiu 海外中国艺术史研究, vol. 1, 3-34. Changsha: Hunan meishu chubanshe, 2018. 

………More to be continued …….