Peer Review Articles

Peer Review Articles


Summoning the Gods: Paintings of Three Officials of Heaven, Earth and Water and Their Association with Daoist Ritual Performance in Southern Song Period (1127-1279)

2001

click image to view article

“Summoning the Gods: Paintings of Three Officials of Heaven, Earth and Water and Their Association with Daoist Ritual Performance in the Southern Song Period (1127-1279),” Artibus Asiae vol. 61, no. 1 (2001): 5-52.


Tianzhu Lingqian: Divination Prints from a Buddhist Temple in Song Hangzhou

#

2007

click image to view article

Tianzhu lingqian: Divination Prints from a Buddhist Temple in Song Hangzhou,” Artibus Asiae vol. 67, no. 2 (2007): 243-296.

Daoist Imagery of Body and Cosmos Part1:
Body Gods and Starry Travel

2010

click image to view article

Daoist Imagery of Body and Cosmos, Part I: Body Gods and Starry Travel,” Journal of Daoist Studies 3 (2010): 57-90. 

Media Transfer and Modular Construction:
The Printing of Lotus Sutra Frontispieces in Song China

2011

click image to view article

Media Transfer and Modular Construction: The Printing of Lotus Sutra Frontispieces in Song China,” Ars Orientalis 41 (2011): 135-163. 

Daoist Imagery of Body and Cosmos Part2:
Body Worms and Internal Alchemy

2011

click image to view article

Daoist Imagery of Body and Cosmos, Part II: Body Worms and Inner Alchemical Body,” Journal of Daoist Studies 4 (2011): 33-64. 

從《道藏》的「圖」談宋代道教
儀式的空間性與物質性

2011

click image to view article

“Cong Dao zang de ‘tu ‘tan Songdai daojiao yishi de kongjianxing yu wuzhixing” 從《道藏》的「圖」談宋代道教儀式的空間性與物質性 (Spatiality and Materiality in Song Daoist Ritual: Visual Evidence in the Ming Daoist Canon)Yishushi yanjiu 藝術史研究 (Studies of Art History) 13 (Guanzhou, 2011): 45-74.

Reassessing Printed Buddhist Frontispieces from Xi Xia

2014

click image to view article

“Reassessing Printed Buddhist Frontispieces from Xi Xia.” Zhejiang University Journal of Art and Archaeology 1 (2014): 129-182.

寫真山之形:從「山水圖」、「山水畫」
談道教山水觀之視覺型塑

2014

click image to view article

“Xie zhenshan zhixing: cong ‘Shanshuitu‘ ‘Shanshui hua‘ tan Daojiao shanshuiguan zhi shijue xingsu” 寫真山之形:從「山水圖」、「山水畫」談道教山水觀之視覺型塑 (Shaping the True Mountains: ‘Shanshui tu’,‘Shanshui hua’, and Visuality in Daoist Landscape)Gugong xueshu jikan 故宮學術季刊 (Palace Museum Research Quarterly) 31.4 (2014): 121-204. 

唐宋時期佛教版畫中所見的
媒介轉化與子模設計

2014

click image to view article

“Tang Song shiqi fojiao banhua zhong suojian de meijie zhuanhua yu zimo sheji” 唐宋時期佛教版畫中所見的媒介轉化與子模設計 (Media transfer and modular design in Tang-Song Buddhist illustrated prints), in Shih Shou-chien 石守謙、Yan Chuan-ying 顏娟英 eds., Yishu shi zhong de Han Jin yu Tang Song zhi bian  藝術史中的漢晉與唐宋之變 (The Han-Jin and Tang-Song transitions in Chinese Art History). Taipei: Rock Publishing, 2014, pp. 385-434.

Daoist Seals Part 1:
Activation and Fashioning

2017

click image to view article

“Daoist Seals, Part I: Activation and Fashioning.” Journal of Daoist Studies 10 (2017): 70-101.

西夏佛经版画再探

2017

click image to view article

“Xixia fojing banhua zaitan” 西夏佛经版画再探, trans. Yang Binghua 杨冰华 , Sichou zhi lu yanjiu jikan 丝绸之路研究集刊 1 (2017; Xi’an: Shaanxi shifan daxue): 279-309.

版畫與繪畫的互動
—— 從宋元佛教版畫所見之宋畫元素談起

2017

click image to view article

“Banhua yu huihua de hudong—cong Song Yuan fojiao banhua suojian zhi Song hua yuansu tanqi” 版畫與繪畫的互動--從宋元佛教版畫所見之宋畫元素談起 (Painting and Printing Connections: Elements of Song Painting in Song-Yuan Buddhist Woodcuts). In The Center for the Study of Art and Archaeology, Zhejiang University ed., Zhejiang daxue yishu yu kaogu yanjiu (teji 1): Songhua guoji xueshu huiyi lunwenji 《浙江大學藝術與考古研究(特輯一):宋畫國際學術會議論文集》 (Hangzhou: Zhejiang University Press, 2017): 1-75.  

Daoist Seals Part 2:
Classifying Different Types###

2018

click image to view article

“Daoist Seals, Part 2: Classifying Different Types.” Journal of Daoist Studies 11 (2018): 46-81. 

Illustrating The Efficacy of the Diamond
Sutra in Vernacular Buddhism

2018

click image to view article

“Illustrating the Efficacy of the Diamond Sutra in Vernacular Buddhism” (通俗佛教版畫所見的金剛經靈驗力). National Palace Museum Research Quarterly 《故宮學術季刊 》35.4 (2018): 35-120.

The Fodingxin Dharani Scripture and its Audience:
Healing, Talisman Culture, and Women in Popular Buddhist Print Culture

2023

click image to view article

“The Fodingxin Dharani Scripture and its Audience: Healing, Talisman Culture, and Women in Popular Buddhist Print Culture” (《佛頂心陀羅尼經》及其觀眾:通俗佛教印刷文化中的醫療、符文化、與女性). Taida Journal of Art History 《美術史研究集刊》54 (2023): 253-338.